Bezpieczeństwo

Od dnia 27 października 2012 r. nadzór nad SKOK-ami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru jest zapewnienie:

 

1) stabilności finansowej Kas;
2) prawidłowości prowadzonej przez Kasy działalności finansowej;
3) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w Kasach;
4) zgodności działalności Kas z przepisami ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

SKOK-i zrzeszają się w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Jej obowiązkiem jest prowadzenie działalności na rzecz swoich członków polegającą na:

 

1) reprezentowaniu interesów Kas przed organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, a także w organizacjach międzynarodowych;
2) wyrażaniu opinii o projektach aktów prawnych dotyczących Kas;
3) zapewnianiu doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowego;
4) organizowaniu szkoleń i prowadzeniu działalności wydawniczej związanej z działalnością Kas;
5) opracowywaniu standardów świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez Kasy oraz systemów informatycznych dla Kas;
6) przyjmowaniu lokat;
7) udzielaniu pożyczek i kredytów Kasom;
8) pośredniczeniu w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wydawaniu kart płatniczych, jeżeli Kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej działalności;
9) udzielaniu pomocy nowo powstającym Kasom.

 

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Progres uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa obecnie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), która weszła w życie z dniem 09 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony oraz wypłaty depozytów w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania określa poniższy „Arkusz informacyjny dla deponentów” , przyjęty do stosowania przez SKOK „Progres” zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów.

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

Depozyty w Spółdzielczej Kasie

Oszczędnościowo -

Kredytowej „Progres”

są gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)

Zakres ochrony:

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systememgwarantowania.2)

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania:

wszystkie    depozyty    w   tym   samym   podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro 3)

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami:

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowaniedo każdego z deponentów oddzielnie4)

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych 5)

Waluta wypłaty:

Złoty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa

Telefon: 800 569 341

Faks: 22 58 30 589

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:

http://www.bfg.pl/

Informacje dodatkowe:

1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

2) 3) Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku

bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania           depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

4) Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,           której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo     budowlane (Dz.U.z 2016        r.poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r.poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie

– jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądownego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach – są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.

5) Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny Ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa, tel. 800 569 341, faks: 22 58 30 589, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , strona internetowa: http://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania            depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów. W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony. Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: http://www.bfg.pl.

6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.

 

 

 

 

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy dostępne są pod następującym łączem: SPRAWOZDANIA

 

 

 

 

 

 

 

stat4u